Monthly Archives: एफ वाय

एक शून्य मी……..पु ल देशपांडे


एक शून्य मी.. .. मानवी इतिहासात हे सदैव असेच चालत आले आहे का? आत्मवंचना करत जगत राहण्याखेरीज काही इलाज नाही का? बालवयात, तरुण वयात, मनाच्या तुलनेने अधिक अपिरपक्व अवस्थेत ज्याला आपण संस्कृती संस्कृती समजत आलो तशी कधी संस्कृती होती का? … Continue reading

Posted in कथा | यावर आपले मत नोंदवा